Privacy policy

GİZLİLİK POLİTİKASI

VERİ KULLANIMI

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu olarak Mohair&Angora tarafından aşağıda kapsamı belirtilen şekilde işlenmektedir:

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLAMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE YASAL DAYANAĞI

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; www.mohairangora.com  web sitemizi ziyaretiniz, üyelik sözleşmesini doldurmanız ve alışverişleriniz, mağazalarımızdan yaptığınız alışverişler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, sunmuş olduğumuz promosyon veya anketlere katılımınız ve e bülten üyeliğiniz kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Web sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ürün satın almanız veya bizden haber almak istediğinize  dair üyelik formu doldurmanız durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (ad, soyad, TC kimlik numarası veya pasaport numarası, cinsiyet) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, alışveriş zamanı bilgisi, faydalandığınız kampanyaların ve indirimlerin bilgisi,  yine mağazalarımızda güvenlik amacı ile bulunan güvenlik kameraları aracılığı ile alınan görsel ve işitsel verileriniz, Mohair&Angora tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, sözleşmenin kurulması/ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile işlenmektedir.

Ayrıca, doğum tarihi, medeni durum ve her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih, zevk ve beğeniler, meslek verileri, eğitim verileri, finansal veriler, web sitesi ve telefon uygulamamızı kullanımınız sonucu toplanan dijital iz verileriniz, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; tarafımızca sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi, satın aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz için çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması amaçlarıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenebilmektedir. Yasal yükümlülüğümüz gereği işleme amacının ortadan kalkması ile KKVK KAPSAMINDA kişisel verilerinizi imha ediyoruz.

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, web sitemizdeki ilgili alanlardaki izin kutucuklarını işaretleyerek izin işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Aynı şekilde kimlik ve iletişim bilgileriniz kullanılarak sizlere elektronik ticari ileti gönderilebilmesi amacıyla da izniniz talep edilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere açık rızanıza istinaden 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 13.maddesi uyarınca bize her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda ilgili kişi olarak sizler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; www.mohairangora.com  internet adresinden e-posta yoluyla ve kişisel bilgilerinizi teyit edebileceğimiz bize kayıtlı e posta adresini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Mohair&Angora tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

PRIVACY POLICY

DATA USAGE

Your personal data; In accordance with the Personal Data Protection Act No. 6698, as a data controller Mohair&Angora as follows:

YOUR PERSONAL DATA PROCESSED, COLLECTION METHOD, PROCESSING PURPOSES AND LEGAL BASIS

Personal information of you; www.mohairangora.com  visit our website, fill out the membership agreement and purchase your purchases, purchases from our stores, sharing in phone or email correspondence, participating in promotions or surveys we offer, and subscribe newsletter directly from you. If you purchase products on our website or from our stores or fill out a membership form that you want to hear from us, you may not be able to use this data from this data; identification data (name, last name, TC identification number or passport number, gender,age); your contact data (e-mail address, address and phone information, IP address), data on the product you purchased, shopping time information, information of the campaigns and discounts you benefit from, security in our stores for security purposes your audio and auditory data, which is obtained through the cameras, Mohair&Angora By Article 5 of the Law. Article 2. In its paragraph, the establishment/performance of the contract, in order to fulfill legal obligations and to do not harm your fundamental rights and freedoms. is processed.

In addition, your digital track data collected as a result of your use of date of birth, marital status and shopping habits, preferences, tastes and likes, professional data, education data, financial data, website and telephone application, to take measures to protect their privacy; to ensure that you can make use of our products and services offered by us without problems, to improve our product and service diversity, to analyze your personal product habits through automated systems regarding the products you purchase/take care of, and not harm your basic rights and freedoms for the preparation and delivery of various reports, analysis and studies in order to benefit from customer service, consumer rights and other facilities in this context. and in accordance with your open consent. We are destroying your personal data within the scope of the KKVK by eliminating the purpose of processing as per our legal obligation.

If you do not have prior consent and consent; we will request your open consent as required by law for your personal data, which does not fall into one of the reasons for compliance with the law in article 5/2 of the law mentioned above. In this case, you will be able to perform your permission process by marking the permission tiles in the relevant fields on our website. In the same way, your permission is requested to send you electronic commercial messages using your identity and contact information.

PERSONAL DATA PROCESSED CAN BE TRANSFERRED TO WHO AND FOR WHICH PURPOSE

Your personal data is subject to article 8 of The Law No. 6698, in accordance with your open consent to our business providers, suppliers, third parties where we receive services or cooperate, and to law-authorized public institutions and private persons within the scope of the following basis and purposes mentioned above. and 9. in accordance with and limited to the personal data processing conditions specified in the articles.

ARTICLE 11 OF THE PERSONAL DATA LAW 6698. RIGHTS COUNTED IN ARTICLE

As personal data holders, you can always contact us in accordance with Article 13 of the Law. In this context, you as a contact;

 • Find out if personal data is processed,
 • Request information about this if personal data is processed,
 • Learning the purpose of processing personal data and whether they are used according to their purpose,
 • To know third parties where personal data is transferred at home or abroad,
 • Request that personal data be corrected in case of incomplete or inaccurate processing, and to request that the transaction in this context be reported to third parties where the personal data is transferred,
 • Although it is processed in accordance with the provisions of Law No. 6698 and other relevant law, request the deletion or destruction of personal data in the event that the reasons required to be processed are removed, and the transaction in this context shall be request that it be notified to third parties to which it is transferred,
 • Objecting to the occurrence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
 • You have the right to claim the damage spurned if personal data is processed illegally.

In accordance with your rights under the law, you may be able to use your requests for your personal data; www.mohairangora.com  if you forward your personal information to us via email and using the e-mail address registered to us, we may not be able to provide the request as soon as possible and no later than thirty days at the latest will be finalized. However, if the transaction also requires a cost, Mohair&Angora will be charged at the tariff set by the Personal Data Protection Board.